Nhân viên Việt Nam sẽ giới thiệu bạn đến với đất nước Việt Nam và cuộc sống hàng ngày của bạn tại Nhật bản.
Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên này ngay bây giờ.

 

ブログで母国ベトナムの紹介や日本での日常生活ブログで綴ります。

現在、担当するベトナム人スタッフを募集中です。